Està preparat el teu negoci per reactivar-se durant la desescalada?

Autònoms

La crisi sanitària actual està afectant clarament l’economia. Des que es va decretar l’estat d’alarma, la majoria dels autònoms i les pimes han experimentat una caiguda dràstica dels seus ingressos i molts s’han vist obligats a tancar el seu negoci. En molts casos, els que continuen en actiu es troben que no poden pagar les nòmines o la Seguretat Social dels seus empleats o bé, als seus proveïdors, etc. Per això, ara que ja hem iniciat l’anomenada desescalada cap a ‘la nova normalitat’, com ho afronten els negocis per sobreviure i tornar l’abans possible a engegar màquines? 

A grans trets, hi ha una sèrie de necessitats i aspectes clau que han de tenir en compte els empresaris per tirar endavant i veure la llum al final del túnel. Principalment són:

Liquiditat per assumir pagaments i despeses

El Govern espanyol ha implementat diverses ajudes, recollides al Reial decret llei de 17 de març, per garantir la liquiditat de les empreses davant les dificultats originades per l’aturada de l’activitat econòmica durant l’estat d’alarma.

Una de les primeres mesures ha estat l’aprovació d’una línia d’avals de fins a 100.000 milions d’euros per compte de l’Estat per a empreses i autònoms. A més, d’un segon tram dotat amb 20.000 milions d’euros. 

Però això no és tot; s’han posat en marxa els anomenats préstecs ICO COVID-19 per finançar els negocis d’aquests professionals que s’estan veient, especialment afectats per la situació actual. A més, moltes entitats bancàries també han activat un pla d’ajudes complementari per facilitar liquiditat a les empreses i solucions financeres com: moratòries d’hipoteques i lloguer, ajornaments de pagament de préstecs, suspensió d’algunes comissions i ampliacions dels límits de la targeta de crèdit, entre d’altres.

Enfrontar-se al pagament de les quotes hipotecàries dels locals comercials o oficines és un altre dels maldecaps d’aquest sector. Com a alternativa, poden sol·licitar al banc una moratòria del pagament de la quota hipotecària durant tres mesos, però hauran de complir una sèrie de requisits, com estar aturat o haver patit una caiguda substancial dels ingressos.

Evitar els acomiadaments

Un altre dels desafiaments als quals s’enfronten, especialment els petits empresaris és mantenir els llocs de treball tot i la caiguda de la demanda externa i, per tant, de les vendes i de la producció. Per evitar que es produeixin més acomiadaments, s’han agilitzat la tramitació dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), tant aquells que es presentin per força major com els que s’al·leguin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

A més, al Reial decret llei de 17 de març s’especifica que les empreses amb menys de 50 treballadors que sol·licitin un ERTO, estaran exonerades del pagament del 100% de les quotes, mentre que a les que tinguin més de 50 empleats se li exonera el pagament del 75%.

Cessament temporal d’activitat

Per a aquells petits empresaris i emprenedors l’activitat dels quals hagi hagut de detenir-se o hagin vist la seva facturació reduïda a més del 75%, poden sol·licitar el cessament temporal en la seva activitat.

Ajudes en el pagament d’impostos

També, s’han aprovat mesures per a la flexibilització i fraccionaments de deutes tributaris per a pimes i autònoms. El passat 14 d’abril es va aprovar un nou Reial decret llei 14/2020 que permet als empresaris ajornar la presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries del 20 d’abril fins al 20 de maig, incloent-hi la declaració trimestral d’IVA i el pagament fraccionat d’IRPF i Societats. A més, aquest col·lectiu també podrà ajornar les quotes de la Seguretat Social, sol·licitant una moratòria sense interessos en el seu pagament de fins a sis mesos.

Reptes de futur

Tenint en compte tot l’esmentat, com poden encarar el futur les pimes i els petits empresaris? En primer lloc, el més important és que reprenguin la seva activitat l’abans possible. És a dir, de mica en mica, recuperar els nivells de rendiments preexistents a la pandèmia. Per a això, és aconsellable reestructurar tant les despeses de l’empresa com els recursos que ha de disposar i anticipar-se als diferents escenaris que puguin produir-se. També, és recomanable cercar nous productes o línies de negoci, així com tenir cura i mantenir el contacte amb els nostres empleats, clients i proveïdors.

Sens dubte, són molt diversos els desafiaments als quals s’enfrontaran les empreses en els propers mesos. D’una banda, hi ha els reptes personals i empresarials, entre els quals molts empresaris es debatran entre llençar la tovallola o continuar cap endavant. A aquests se sumen els reptes de seguretat, és a dir, aconseguir les mesures de prevenció de contagis necessàries per garantir la seguretat dels seus treballadors.

D’altra banda, també hi haurà reptes d’innovació i tecnològics; doncs, com tots sabem les noves TIC són més que necessàries. Altres fites a assolir poden ser: retenir el talent dels empleats, arribar a acords amb els treballadors i mostrar el valor del petit negoci enfront dels competidors més grans, etc.

Finalment, també serà fonamental mantenir la il·lusió amb el projecte i buscar la motivació necessària per continuar creixent. Ningú ho nega que seran temps difícils, però com tota crisi també es poden generar noves oportunitats que hem de ser capaços d’aprofitar-les.

A Bordes&Isern continuem al teu costat per assessorar-te i ajudar-te a encarar aquests temps difícils. Posa’t en contacte amb nosaltres i t’informarem!

Quines assegurances puc deduir-me com a autònom de la declaració de la Renda?

Autónoms y declaració de la renda

Fins al 30 de juny es pot presentar la declaració de la Renda. Malgrat les circumstàncies actuals de crisi sanitària pel Covid-19, la campanya de l’IRPF segueix en peu. Si ets autònom i encara no has confirmat el teu esborrany, t’interessa saber què pots desgravar-te.

A banda de les deduccions estatals i autonòmiques per inversió en habitatge habitual, per lloguer, família nombrosa, etc., si treballes pel teu compte i tens contractades determinades assegurances, t’interessa saber que pots deduir-te-les. Les coneixes?:

Cinc pòlisses que desgraven

Assegurança de Salut. Avui dia la legislació permet deduir les pòlisses mèdiques. Així doncs, si treballes pel teu compte, pots desgravar-te la teva assegurança de Salut, així com la del teu cònjuge i fills menors de 25 anys, fins a un màxim de 500 € a l’any per cada membre de la unitat familiar. Així mateix, els autònoms amb discapacitat poden incrementar fins a 1.500 € la quantia a deduir.

Assegurança de Vida. Després de l’última reforma fiscal, des del 2017 pots deduir-te a la teva Renda l’assegurança de Vida pel que fa a les seves cobertures de defunció, invalidesa permanent i incapacitat temporal. La deducció d’aquesta assegurança per a professionals s’aplica en la declaració de l’IRPF 2017 en forma de reducció sobre la base imposable. Les quantitats a desgravar en aquesta pòlissa són d’un màxim de 500 euros a l’any. 

Assegurança de Responsabilitat Civil Professional. Es tracta de l’assegurança professional per excel·lència com a garant de protecció de patrimoni de l’autònom. En aquest sentit, les assegurances de Responsabilitat Civil Professional són deduïbles sempre que estiguin lligades a l’activitat econòmica del professional. És a dir, que les cobertures de la pòlissa estiguin centrades a cobrir danys, personals o materials, provocats per l’exercici de la seva activitat.

Assegurança de Llar, Comerços i Oficines. És comú que els professionals converteixin casa seva en el seu despatx professional. En aquest sentit, és possible desgravar-se una part proporcional de l’assegurança de la Llar. Per exemple, en un habitatge de 100 metres on el despatx ocupa 10 metres (un 10% de la llar) es podria deduir aquest percentatge de l’assegurança.

En el cas d’assegurances per a comerços i oficines, es pot desgravar la totalitat de la prima de les assegurances, ja que s’entén que l’espai sencer forma part de l’activitat professional.

Assegurança de cotxe. La condició indispensable per a la deducció de l’assegurança de cotxe és que aquest sigui utilitzat al 100% per a l’activitat professional que realitzis i en cap cas per activitats particulars o d’oci. Així doncs, si el contribuent demostra fefaentment aquest ús, la quantia de l’assegurança es podrà imputar com a despesa deduïble a la seva activitat professional a l’hora de fer la Declaració de l’IRPF.

Altres deduccions a tenir en compte 

Deducció per aportacions a plans de pensions. Si comptes amb un pla de pensions i has fet aportacions durant l’exercici 2019 podràs aplicar-te una reducció del 30% de la suma dels rendiments nets d’activitats econòmiques i rendiments de la feina percebuts de forma individual en l’exercici que es declara amb un límit de 8.000 euros anuals.

Deducció per inversió en empreses de nova creació. Les accions o participacions subscrites a partir del 29 de setembre de 2013 també són motiu d’estalvi en la Renda 2019. Els contribuents a empreses de nova creació poden deduir un 30% dels imports, amb una base màxima de deducció de 60.000 euros formada pel valor d’adquisició de les accions o participacions.

Deducció de despeses de l’activitat econòmica. Hisenda també permet la deducció de les despeses derivades de l’activitat econòmica que desenvolupa el treballador autònom en estimació directa sempre que estiguin degudament comptabilitzats i justificats mitjançant factura generalment, però també amb rebuts bancaris i un altre tipus de justificants. La quota d’autònoms de la Seguretat Social, alguns impostos municipals, les despeses financeres, els lloguers o les despeses de personal són només algunes de les despeses deduïbles que minoraran el resultat de la declaració de la Renda 2019.

Reducció per inici d’activitat econòmica. El 2013 es va aprovar la deducció per inici d’activitat segons la qual l’autònom que inicia l’activitat podrà aplicar la reducció del 20% del seu rendiment positiu en el primer any en què tingui beneficis i en l’exercici següent. Per tant, els que hagin iniciat la seva activitat el 2019 però encara no han obtingut beneficis, podran aplicar aquesta reducció en el futur, concretament en el primer any en què sí que obtinguin beneficis i en el següent exercici.

Si tens dubtes, sobre les assegurances que més et convenen com a autònom, a CSA comptem amb diversos corredors experts en la matèria que et podran informar i assessorar. Contacta amb nosaltres!

Avantatges del teletreball en temps de coronavirus

Teletreball

Des que es va decretar l’Estat d’Alarma el passat 14 de març, a conseqüència de la crisi sanitària del Covid-19, moltes empreses van implementar el teletreball com a mesura per prevenir la propagació del coronavirus.

Sens dubte, el nostre país ha hagut d’adaptar-se amb urgència a treballar en remot, ja que no hi estàvem massa acostumats. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), en condicions normals només un 7% dels empleats recorria al treball a distància. Per tant, portar-ho a terme ha suposat un repte per a gran part del nostre teixit empresarial.

Ara bé, un cop posat en pràctica, tant empresaris com treballadores s’han adonat que té associades una sèrie d’avantatges prou importants per a ambdues parts. Les coneixes?:

Beneficis del treball en remot pels treballadors

A grans trets els punts forts de treballar des de casa, pels empleats es poden resumir en:

 • Augmenta el rendiment dels treballadors. El teletreball permet una millor gestió del temps, al no haver de dependre de factors externs com els embussos de trànsit per anar i tornar de l’oficina, o els horaris del transport públic. Aquesta gestió del temps pot tenir conseqüències molt positives en la productivitat dels treballadors, podent aprofitar les primeres hores del dia per treure més quantitat de treball. De fet, segons un estudi publicat per la Universitat d’Stanford, els teletreballadors són un 13% més productius
 • Menor estrès. El fet de treballar a casa, en un entorn de seguretat i benestar emocional, pot fer que treballem amb més tranquil·litat. Això no vol dir que la pressió desaparegui, ja que hem de continuar complint amb els timings i les ordres dels nostres responsables. Però d’aquesta manera, el treball s’exerceix d’una forma més relaxada, en tenir més control sobre l’entorn, els horaris o la possibilitat d’evitar conflictes amb altres companys de l’oficina.
 • Major flexibilitat d’horaris. Aquest model permet gestionar millor els temps de treball i de descans en funció de les pròpies necessitats personals. D’altra banda, també aporta un major nivell de resposta per atendre possibles imprevistos d’última hora a l’agenda.
 • Facilita la conciliació de la vida personal i laboral. Aquesta fórmula és eficaç per equilibrar amb èxit ambdues vessants. Continuarem fent la nostra feina, però en certa manera també ens permet dedicar més temps als nostres. Com hem comentat abans, desapareixen els desplaçaments de casa a l’oficina i viceversa i a més, pots interrompre el teu treball amb major flexibilitat en cas d’haver de portar al nostre fill al metge, fer una gestió a l’escola.
 • Reducció de despeses. Com es prescindeix dels àpats fora de casa i del cost del transport urbà, això s’acaba convertint en un estalvi extra pels treballadors, cada mes. A més, al no haver-nos de desplaçar cada dia, també evitem patir un accident de trànsit.

Les empreses també surten guanyant

Ben organitzat i pautat, el teletreball també comporta tota una sèrie d’aspectes positius pels negocis:

 • Major productivitat a causa de la feina per objectius. A diferència del treball presencial molt marcat pels horaris; el teletreball es basa més en els objectius que han de complir els empleats durant la jornada. Això juntament amb l’autonomia que tenen els treballadors a l’hora de desenvolupar el seu treball fa que la productivitat flueixi.
 • Reducció de costos. L’empresa s’estalvia costos tan elevats com el de l’oficina, subministraments, mobiliari, instal·lacions informàtiques… Cada empleat utilitza els seus propis equips des de casa. Això es tradueix en un estalvi molt important per a qualsevol negoci. 
 • Adéu a l’absentisme laboral. Com es treballa des de casa i s’han de complir uns determinats objectius, són els propis empleats els que es regulen seu temps. Per tant, és més complicat que estiguin demanant dies lliures o canviant torns, ells es generen el seu propi horari de treball en base a les seves necessitats o circumstàncies.
 • Al dia de les noves tecnologies de la informació. Una empresa que posa en marxa el teletreball ha d’estar a l’última en tecnologia. És a dir,ha de garantir que estiguin connectats tots els empleats i la direcció entre si, per anar avaluant els canvis i treballant conjuntament pel bé de l’empresa. Per tant, és imprescindible disposar d’una bona connexió a Internet, ordinadors ben equipats, podent ser portàtil o una tauleta. Pel que fa al control horari, es pot fer a través del correu electrònic o d’apps concebudes amb aquesta finalitat. D’altra banda, pel que fa al seguiment de les tasques del teu equip, plataformes com Asana o Trello us seran de gran utilitat per supervisar com porten la feina.
 • Més accés a professionals d’alt nivell. Es pot accedir amb més facilitat a professionals que estan en el estranger o que per motius laborals/personals no podrien acceptar treballar diàriament en una oficina, però si demanar-los col·laboració de treball a distància. A través d’una videotrucada podem accedir a qualsevol expert encara que estigui a l’altra punta del món. 

Mantenir la seguretat dels dispositius en els accessos a distància

Un dels handicaps del teletreball és la ciberseguretat, és a dir, evitar les bretxes de seguretat informàtica. Les petites i mitjanes empreses acostumen a ser les més vulnerables, esdevenint l’objectiu d’un 43% de les intromissions.

Perdre de cop tota la informació del nostre negoci o la capacitat d’accedir-hi; que controlin els correus corporatius, suplantin la identitat, facin càrrecs fraudulents en els comptes de l’empresa… Són alguns dels ciberatacs més freqüents i poden tenir unes conseqüències fatals per a una pime, tant que en moltes ocasions es veuen obligades a tancar.

Per tal de prevenir i estar protegits davant aquests incidents que han crescut tant, des que teletreballem, us recomanem: 

 • Vigilar l’activitat del vostre ordinador. Si detectem un tràfic de xarxa desorbitat o un consum de recursos extremadament alt i que es manté en el temps, fins i tot quan els equips estan apagats, cal sospitar.
 • Instal·lar antivirus, tallafocs i sistemes de detecció d’intrusions.
 • Fer una avaluació dels riscos que més poden afectar a la vostra empresa.
 • Conscienciar els empleats perquè facin un ús segur de les seves eines, especialment el correu.
 • Limitar els accessos a la informació més sensible.
 • Establir un protocol de renovació de contrasenyes que obligui a més, a crear claus difícils de desxifrar.
 • Realitzar còpies de seguretat permanents i en diversos suports, per exemple en el núvol i en discos durs externs a la xarxa de la nostra pime.
 • Actualitzar tot el programari de tots els vostres dispositius perquè estiguin protegits davant de noves amenaces.
 • En cas d’haver patit un atac, cal denunciar-ho a una comissaria de Policia o davant d’una autoritat judicial.

A banda d’aquests consells, també és important que l’empresa compti amb una assegurança de ciberriscos. Aquest tipus de pòlisses assumeixen el cost que es pugui generar, per exemple, per la paralització o cessament del negoci, pèrdues de clients, recuperació de la reputació, conseqüències legals i indemnitzacions per la publicació de dades personals i informació confidencial de tercers. A més, es cobririen les despeses d’honoraris d’experts en seguretat informàtica, legal o comunicació, entre d’altres si cal.

En definitiva, a CSA hem implementat el teletreball amb èxit. Continuem oferint-vos tots els nostres serveis a través dels telèfons de contacte habituals i dels nostres correus electrònics. Els nostres corredors ho tenen molt clar, en els moments més difícils cal estar més que mai, al costat de tots els nostres clients.

Et redirigirem a la web d’ARAG per a procedir amb la contractació

Per a continuar hauràs de llegir i acceptar les Condicions Legals de la web i la nostra Política de Privacitat